• Wydarzenia bran­żo­we sta­no­wią dosko­na­łą oka­zję do pozy­ska­nia kon­tra­hen­tów oraz budo­wa­nia rela­cji biz­ne­so­wych. Jeśli chcesz odróż­nić się od kon­ku­ren­cji i przy­cią­gnąć poten­cjal­nych klien­tów, zain­we­stuj w indy­wi­du­al­ny pro­jekt zabu­do­wy tar­go­wej. Spójne ze stra­te­gią wize­run­ko­wą sto­isko autor­skie spra­wi, że w oczach odwie­dza­ją­cych zapre­zen­tu­jesz się jako pro­fe­sjo­nal­ny i nowo­cze­sny przed­się­bior­ca. Przekonaj się, jakie jesz­cze korzy­ści nio­są ze sobą autor­skie sto­iska tar­go­we.

 • Jako przed­się­bior­ca masz mnó­stwo moż­li­wo­ści, by zapre­zen­to­wać swo­je pro­duk­ty. Jednym ze spo­so­bów na przy­cią­gnię­cie uwa­gi klien­tów jest stwo­rze­nie ory­gi­nal­nej zabu­do­wy tar­go­wej pod­czas spo­tka­nia bran­żo­we­go. Z tego wpi­su dowiesz się, jakie zale­ty nio­są ze sobą ażu­ro­we sto­iska wysta­wien­ni­cze, a tak­że w jaki spo­sób je przy­go­to­wać, by sku­tecz­nie pro­mo­wać swo­ją fir­mę. Zapraszamy do lek­tu­ry!

 • Tego rodza­ju fron­ty, to nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści kolo­ry­stycz­ne! Mogą być mato­we, półmatowe lub w poły­sku. Zaletą mate­ria­łu jest łatwe czysz­cze­nie i duża odpor­ność na zary­so­wa­nia. Płyta MDF pokry­wa­na jest lakie­rem w kil­ku war­stwach, wybra­nym kolo­rem z pale­ty RAL. Dużą zale­tą jest moż­li­wość stwo­rze­nia uchwy­tów fre­zo­wa­nych. Jeżeli marzysz o nie­stan­dar­do­wej kolo­ry­sty­ce kuch­ni z pew­no­ścią znaj­dziesz coś dla sie­bie :).

 • Naszą mate­ria­ło­wą przy­go­dę roz­pocz­nie­my od BLATU LAMINOWANEGO, który jest najczęściej wybie­ra­ną opcją. W porów­na­niu z inny­mi mate­ria­ła­mi, jego cena jest bar­dzo atrak­cyj­na. Składa się on z pły­ty wiórowej i nakle­jo­ne­go na nią lami­na­tu. Występuje w sze­ro­kiej gamie kolo­ry­stycz­nej, dzię­ki temu

 • Wielu przed­się­bior­ców bar­dzo czę­sto zasta­na­wia się, jak zbu­do­wać odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we. Ten nie­zwy­kle waż­ny ele­ment obec­no­ści na spo­tka­niu bran­żo­wym musi przede wszyst­kim przy­cią­gać uwa­gę. Jeśli w naj­bliż­szym cza­sie pla­nu­jesz udział w takim przed­się­wzię­ciu, zachę­ca­my Cię do prze­czy­ta­nia poniż­sze­go wpi­su. Dowiesz się z nie­go

 • Niezależnie od tego, w jakich tar­gach bie­rzesz udział, fun­da­men­tem pozy­ska­nia nowych odbior­ców jest atrak­cyj­ne sto­isko tar­go­we. Dobrze zor­ga­ni­zo­wa­ne spra­wi, że Twoja fir­ma zosta­nie wyróż­nio­na i zapa­mię­ta­na na tle innych przed­się­biorstw

 • Jeżeli roz­wa­żasz zaaran­żo­wa­nie show­ro­omu lub innej, komer­cyj­nej prze­strze­ni, koniecz­nie zapo­znaj się z tym arty­ku­łem. Nasi pra­cow­ni­cy od lat reali­zu­ją pro­jek­ty loka­li han­dlo­wych i chęt­nie dzie­lą się swo­im doświad­cze­niem. Sprawdź, co pro­po­nu­je­my!

 • Jeżeli szu­kasz naj­lep­szych roz­wią­zań dla Twojej fir­my, koniecz­nie prze­czy­taj nasze wska­zów­ki doty­czą­ce prze­gród anty­wi­ru­so­wych. To dosko­na­ła ochro­na, nie tyl­ko w loka­lach o małej powierzch­ni. Dzięki nim zarów­no pra­cow­ni­cy, jak i klien­ci mogą czuć się bez­piecz­nie. Sprawdź, co ofe­ru­je­my w tym zakre­sie!

 • Wielu oso­bom drew­nia­ne sto­iska tar­go­we koja­rzą się z pro­sty­mi bud­ka­mi na kier­ma­szach i jar­mar­kach. Tymczasem na halach tar­go­wych sto­iska drew­nia­ne to nowo­cze­sne kon­struk­cje, któ­re aran­żu­je się zgod­nie z potrze­ba­mi danej fir­my. Są kli­ma­tycz­ne i nie­ba­nal­ne. Zachwycają i zachę­ca­ją do tego, by spę­dzić w nich tro­chę wię­cej cza­su. Przyciągają cha­rak­te­ry­stycz­nym zapa­chem. Jeśli roz­wa­żasz wyko­rzy­sta­nie takie­go sto­iska, koniecz­nie prze­czy­taj ten wpis! Dowiesz się, jakie są inne jego zale­ty i w jaki spo­sób naj­le­piej je urzą­dzić.

 • Jeżeli chcesz wyróż­nić się na impre­zie bran­żo­wej, roz­waż zamó­wie­nie sto­iska tar­go­we­go z tka­ni­ny. Na pew­no zosta­nie zauwa­żo­ne wśród wie­lu zwy­czaj­nych sto­isk i zapa­mię­ta­ne przez odwie­dza­ją­cych. Zastanawiasz się, jak moż­na je urzą­dzić? Szukasz cie­ka­wych inspi­ra­cji? Koniecznie prze­czy­taj nasze pod­po­wie­dzi!

 • Wybierając się na tar­gi bran­żo­we, trze­ba odpo­wied­nio wcze­śniej zare­zer­wo­wać opty­mal­ne miej­sce do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich pro­duk­tów i usług. Spośród sta­no­wisk tar­go­wych naj­lep­sze są te, do któ­rych jest łatwy dostęp, takie jak sto­iska czo­ło­we, zwa­ne rów­nież pół­wy­spa­mi. Jeśli zasta­na­wiasz się, jak je zago­spo­da­ro­wać, koniecz­nie prze­czy­taj ten wpis. Podpowiadamy, jak w peł­ni wyko­rzy­stać ich moż­li­wo­ści i tym samym pozy­skać nowych klien­tów.

 • Chcesz zapre­zen­to­wać swo­ją fir­mę więk­sze­mu gro­nu odbior­ców i pozy­skać nowych kon­tra­hen­tów? Koniecznie wybierz się na tar­gi bran­żo­we, któ­re są dosko­na­łą oka­zją do nawią­za­nia rela­cji biz­ne­so­wych. Pamiętaj jed­nak, że suk­ces na tego typu impre­zach jest zależ­ny od kil­ku czyn­ni­ków. Duże zna­cze­nie ma mię­dzy inny­mi wybór sto­iska. Spośród wie­lu moż­li­wo­ści opty­mal­ne są sta­no­wi­ska pół­wy­spo­we i naroż­ne. W jaki spo­sób je zaaran­żo­wać i jak wyko­rzy­stać ich moż­li­wo­ści? Przeczytaj nasze pod­po­wie­dzi!

 • Kochamy tar­gi i z wiel­ką przy­jem­no­ścią ogła­sza­my, że po kil­ku­mie­sięcz­nej prze­rwie ośrod­ki w całej Europie ponow­nie zapeł­nią się zwie­dza­ją­cy­mi! Organizatorzy tar­gów i even­tów zadba­ją o nasze bez­pie­czeń­stwo i przy­go­tu­ją hale tak, by zmi­ni­ma­li­zo­wać ewen­tu­al­ne zagro­że­nie cho­ro­bo­we. Każdy z wystaw­ców zapew­ne chce rów­nież zapew­nić swo­im Klientom kom­fort i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa na sto­isku. Podpowiadamy, jak osią­gnąć taki efekt.

 • Udział w tar­gach to inwe­sty­cja, któ­rą trze­ba dobrze prze­my­śleć. Istotny jest przede wszyst­kim dobór odpo­wied­nie­go sto­iska tar­go­we­go. W dużej mie­rze to od nie­go zale­ży, czy dana fir­ma osią­gnie suk­ces i zakła­da­ny cel. Dlatego przed osta­tecz­ną decy­zją war­to zapo­znać się z róż­ny­mi rodza­ja­mi sta­no­wisk i ich spe­cy­fi­ką. Sprawdź, na co zwró­cić uwa­gę!

 • Aktywne i czę­ste uczest­nic­two w tar­gach daje moż­li­wość pro­mo­cji, roz­po­wszech­nie­nia mar­ki i nawią­za­nia inte­re­su­ją­cych kon­tak­tów. Dlatego war­to brać w nich udział przy­naj­mniej kil­ka razy w roku. Jednak aby osią­gnąć suk­ces, nale­ży zadbać o odpo­wied­nie sto­isko tar­go­we. Podpowiadamy, jak je przy­go­to­wać i wypo­sa­żyć. Zapraszamy do lek­tu­ry!

 • Profesjonalna rekla­ma pozwa­la nie tyl­ko zapre­zen­to­wać kon­kret­ną mar­kę i pozy­skać nowych odbior­ców, ale też jest wizy­tów­ką danej fir­my. Sprawdza się szcze­gól­nie na bran­żo­wych tar­gach. Dlatego war­to zadbać o odpo­wied­nią pre­zen­cję i przy­cią­ga­ją­ce uwa­gę sto­isko tar­go­we. W dużej mie­rze to od nie­go zale­ży, ilu klien­tów i kon­tra­hen­tów zain­te­re­su­je się

 • Profesjonalne sto­iska tar­go­we nie są już postrze­ga­ne tyl­ko jako miej­sce spo­tka­nia z poten­cjal­ny­mi klien­ta­mi. Stanowią bowiem waż­ny ele­ment pro­mo­cji i budo­wa­nia wize­run­ku danej fir­my. Dlatego przy­kła­da się do nich tyle uwa­gi - war­to więc znać naj­now­sze tren­dy w tej bran­ży! Chcesz wie­dzieć wię­cej? Zapoznaj się z poniż­szym arty­ku­łem!