Meliński Minuth – stoiska targowe, aranżacje wnętrz, showroomy

Od ponad 27 lat mamy na uwadze przede wszystkim sukces naszych Klientów. Oferujemy nie tylko profesjonalne usługi, takie jak: projektowanie i budowa stoisk targowych, ale przede wszystkim bezcenne doświadczenie oraz wsparcie ze strony ekspertów. Od samego początku działalności firmy podejmujemy się również aranżacji wnętrz komercyjnych i prywatnych, projektowania showroomów czy produkcji mebli wymiar.
O poziomie naszych usług świadczy fakt, że 90% Klientów decyduje się na ponowną współpracę z firmą Meliński Minuth. Statystyki potwierdzają więc to, że przekazywana przez nas wiedza jest niezwykle cenna w trakcie przygotowań do wystąpienia targowego.
wnętrze salonu
wnętrze kuchni Hayne
pomarańczowe wnętrze pokoju
szara kuchnia

Meliński Minuth

stoiska targowe

Powstanie kon­cep­cji sto­iska na tar­gi to pro­ces, w któ­rym wspól­nie two­rzy­my prze­strzeń ide­al­nie dopa­so­wa­ną do Państwa potrzeb. Priorytetem jest dla nas stwo­rze­nie pro­jek­tu, któ­ry zachwy­ci zwie­dza­ją­cych swo­ją for­mą i nie­ba­nal­ną kon­cep­cją wizu­al­ną, a jed­no­cze­śnie wyeks­po­nu­je Państwa ofer­tę pro­duk­to­wą. W naszej pra­cy liczą się Ludzie. Nie zapo­mi­na­my więc o tym, że zabu­do­wa tar­go­wa musi być rów­nież kom­for­to­wym miej­scem pra­cy dla Państwa Zespołu. 

Projekt sto­iska to jed­nak tyl­ko jeden z waż­nych kro­ków w przy­go­to­wa­niu wystą­pie­nia tar­go­we­go. Nie mniej istot­ne jest odwzo­ro­wa­nie go w prze­strze­ni hali tar­go­wej. Ponad 25-letnie doświad­cze­nie pozwa­la nam gwa­ran­to­wać Państwu naj­wyż­szą jakość wyko­na­nia.

projektowanie wnętrz

Meliński Minuth to nie tyl­ko sto­iska tar­go­we! Bliskie są nam zarów­no wnę­trza biu­ro­we jak i miesz­kal­ne. Nasi Projektanci nie­ustan­nie poszu­ku­ją inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań i świe­żych pomy­słów. Potrafią oży­wić każ­de wnę­trze. 

Designerzy przy­go­tu­ją pro­jekt i wybio­rą odpo­wied­nie mate­ria­ły, a doświad­cze­ni sto­la­rze zre­ali­zu­ją nawet naj­bar­dziej zwa­rio­wa­ną wizję! 

Zajmujemy się pro­jek­to­wa­niem wnętrz biu­ro­wych, miesz­kal­nych, show­ro­omow, prze­strze­ni open spa­ce i wie­le innych.

Jakość i Design

Tym, co wyróż­nia nas spo­śród innych firm tar­go­wych, są jakość i design. Te dwa sło­wa odmie­nia­ne są przez nas przez wszyst­kie przy­pad­ki. Koncepcje na nowo­cze­sne eks­po­zy­cje tar­go­we i nie­ba­nal­ne sto­iska wysta­wo­we, two­rzo­ne są przez nasz zespół pro­fe­sjo­nal­nych pro­jek­tan­tów, absol­wen­tów wyż­szych uczel­ni arty­stycz­nych i tech­nicz­nych. Daje to Państwu - jak i nam - pew­ność, że pro­jek­ty nie pozo­sta­ną jedy­nie wizją na papie­rze, ale na dal­szym eta­pie sta­ną się real­ną prze­strze­nią wysta­wien­ni­czą. Nowoczesny design inspi­ro­wa­ny świa­to­wy­mi tren­da­mi w wysta­wien­nic­twie, ubo­ga­co­ny wyso­ką jako­ścią wyko­na­nia, to nasz znak roz­po­znaw­czy na euro­pej­skim ryn­ku even­to­wym. Jakość, pre­cy­zyj­ne budo­wa­nie sto­isk tar­go­wych, ter­mi­no­we ich odda­nie i efekt wow – tak naj­kró­cej pod­su­mo­wać moż­na to, co mówią o nas nasi Klienci.

Doświadczenie

Meliński Minuth to zespół kre­atyw­nych ludzi, któ­rych pasją są tar­gi. W naszej fir­mie podą­ża­my z duchem cza­su, moni­to­ru­je­my naj­now­sze tren­dy. Nie zapo­mi­na­my jed­nak o tym, że rów­nież prze­szłość daje nam to, co nie­zbęd­ne do osta­tecz­ne­go suk­ce­su - a mia­no­wi­cie nasze know how. Tysiące zre­ali­zo­wa­nych z powo­dze­niem pro­jek­tów daje nam wie­dzę nie­zbęd­ną do tego, by mogli Państwo powie­rzyć nam kom­plek­so­we przy­go­to­wa­nie sto­iska tar­go­we­go oraz swo­je­go udzia­łu w tar­gach bran­żo­wych. Nasz zespół to mie­szan­ka doświad­cze­nia i mło­do­ści. Mieszanka czę­sto wybu­cho­wa, ale gwa­ran­tu­ją­ca Państwu moc nie­za­po­mnia­nych, pozy­tyw­nych wra­żeń.

Nasze realizacje stoisk targowych

Firmy, dla których pracowaliśmy

Zobacz, czym się zajmujemy

Nasi Klienci cenią nas za jakość, design oraz kom­plek­so­wość naszych usług. Oferujemy Państwu:

kre­atyw­ny pro­jekt, zgod­ny z tren­da­mi w świa­to­wym wysta­wien­nic­twie

rze­tel­ną wyce­nę

trans­port, na życze­nie Klienta rów­nież Państwa pro­duk­tów

per­fek­cyj­ny mon­taż sto­iska tar­go­we­go oraz demon­taż z peł­ną dba­ło­ścią o Państwa pro­duk­ty

obsłu­gę tech­nicz­ną pod­czas trwa­nia impre­zy tar­go­wej

zatwier­dze­nie tech­nicz­ne­go pro­jek­tu sto­iska tar­go­we­go u orga­ni­za­to­ra impre­zy, zamó­wie­nie mediów, wyko­na­nie kal­ku­la­cji sta­tycz­nych, zapew­nie­nie koniecz­nych zabez­pie­czeń prze­ciw­po­ża­ro­wych, czy­li wszyst­kich for­mal­no­ści, któ­re spę­dza­ją Państwu sen z powiek

cate­ring, roz­wią­za­nia mul­ti­me­dial­ne, hostes­sy, deko­ra­cje kwia­to­we, orga­ni­za­cję even­tów na sto­isku oraz sze­ro­ki wachlarz usług towa­rzy­szą­cych tar­gom.

To nasza spe­cjal­ność 😊 Państwa wyma­ga­nia są dla nas inspi­ra­cją, a hasło „sky is the limit” naszym mot­tem prze­wod­nim. 

Dostrzegamy potrze­bę wyeks­po­no­wa­nia Państwa pro­duk­tów nie tyl­ko w stre­fie tar­go­wej, ale rów­nież biu­ro­wej czy han­dlo­wej. Tworzymy więc show­ro­omy, wyspy POS, któ­re w zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny spo­sób pre­zen­tu­ją Państwa ofer­tę, sta­jąc się jed­no­cze­śnie zna­ko­mi­tym narzę­dziem sprze­da­żo­wym. 

Zapewniamy rów­nież nie­ba­nal­ną opra­wę even­to­wą, któ­ra na dłu­gi czas pozo­sta­je w pamię­ci uczest­ni­ków. 

Proces tworzenia i realizacji stoisk na targi

Twoje potrzeby

Uwielbiamy spo­ty­kać się z naszy­mi Klientami! Poznanie Państwa, fir­my i głów­nych idei, któ­re przy­świe­ca­ją jej dzia­łal­no­ści, są nie­zbęd­ne do tego, aby­śmy stwo­rzy­li sto­isko tar­go­we skro­jo­ne na mia­rę Państwa potrzeb. Słuchamy uważ­nie, nie boimy się zada­wać pytań, jeste­śmy do dys­po­zy­cji zawsze wte­dy, gdy ocze­ku­ją Państwo od nas wspar­cia.

Design & Kreacja

Nasz zespół pro­jek­to­wy to ludzie, któ­rych miło­ścią jest design i wzor­nic­two. Ich nie­ba­nal­ne pomy­sły spra­wia­ją, że odkry­wa­my na nowo to, co wyda­wa­ło się nie mieć już przed nami tajem­nic. Nie cho­dzi bowiem o to, by odwzo­ro­wy­wać to, co już zosta­ło stwo­rzo­ne, lecz kre­ować coś, co dla innych będzie inspi­ra­cją. Przez pro­ces pro­jek­to­wy prze­cho­dzi­my wspól­nie z Państwem - chęt­nie dys­ku­tu­je­my, tak, by stwo­rzyć sto­isko tar­go­we w peł­ni reali­zu­ją­ce Państwa wyobra­że­nie.

Realizacja celów

Jesteście dla nas naj­waż­niej­si! Naszym celem jest więc Państwa satys­fak­cja. Mamy świa­do­mość tego, że uzy­ska­my ją tyl­ko wte­dy, gdy nasz per­fek­cyj­ny pro­jekt urze­czy­wist­ni się w for­mie budow­li naj­wyż­szej jako­ści. Wtedy już tyl­ko krok do tego, by Państwa stra­te­gia tar­go­wa sta­ła się nie tyl­ko wizją, ale zre­ali­zo­wa­nym pla­nem.

Nagrody

doceniają nas

Lubimy czuć się doce­nie­ni i nie będzie­my tego ukry­wać 😊. Poznański Lider Przedsiębiorczości czy Lider Usług Targowych to nagro­dy pod­kre­śla­ją­ce naszą pozy­cję na ryn­ku, a wyróż­nie­nia w kon­kur­sach Ekspozycja Roku to wyznacz­nik naj­lep­sze­go desi­gnu.

Składamy ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za udział w przy­go­to­wa­niach i reali­za­cji prac pod­czas 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra­wie zmian kli­ma­tu – COP w Katowicach. Dziękujemy za wkład w reali­za­cję tego uni­kal­ne­go na ska­lę świa­to­wą pro­jek­tu w bar­dzo krót­kim cza­sie i eks­tre­mal­nie wyma­ga­ją­cych logi­stycz­nie, tech­nicz­nie i orga­ni­za­cyj­nie warun­kach.

Przemysław Trawa Prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Sp. z o.o.

Wyrażamy głę­bo­kie zado­wo­le­nie z jako­ści usług świad­czo­nych przez Meliński Minuth. Począwszy od eta­pu wstęp­nych roz­mów, przez pro­jek­to­wa­nie sto­iska, wyko­na­nie ele­men­tów i mon­taż, fir­ma pre­zen­to­wa­ła wła­ści­we podej­ście do naszych potrzeb. Należy pod­kre­ślić kre­atyw­ność, zaan­ga­żo­wa­nie, a tak­że szyb­kość dzia­ła­nia.

Grzegorz Szukiel Dyrektor Zarządzający De Ditrich Techniki Grzewcze Sp. z o.o.

Pełne zaan­ga­żo­wa­nie Państwa Pracowników w pro­jekt spra­wi­ło, że z przy­jem­no­ścią może­my pole­cić fir­mę Meliński Minuth jako rze­tel­ne­go i god­ne­go zaufa­nia wyko­naw­cę.

Anna Mikielska Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży POLFLAM Sp. z o.o.

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią może­my pole­cić fir­mę Meliński Minuth jako naj­lep­sze­go wyko­naw­cę sto­isk tar­go­wych. Nie bez powo­du uży­wa­my tak „wiel­kich” słów. Od począt­ku do koń­ca nasza współ­pra­ca odby­wa­ła się na naj­wyż­szym pozio­mie. Zarówno doradz­two, jak i wyko­na­nie sto­iska to uni­kat w bran­ży.

Barbara Piekarz Specjalista ds. Marketingu Cream pro­fe­sjo­nal­ne tech­no­lo­gie spo­żyw­cze

Nieszablonowy spo­sób myśle­nia i two­rze­nia pro­jek­tu był nie­wąt­pli­wie jed­ną z przy­czyn suk­ce­su, jaki odnie­śli­śmy pod­czas tar­gów. Na dużą uwa­gę zasłu­gu­ją jakość wyko­na­nia oraz rze­tel­ność pra­cow­ni­ków.

Joanna Ossowska – Rodziewicz Dyrektor ds. Marketingu Fibar Group sp. z o.o.

Dziękujemy za tego­rocz­ną współ­pra­cę, któ­ra prze­bie­gła napraw­dę bez­pro­ble­mo­wo. Nie ma co ukry­wać, że mamy już wypra­co­wa­ny model pra­cy i każ­da ze stron faj­nie się do dru­giej sta­ra dosto­so­wać.

Krzysztof Gańko Specjalista ds. Marketingu KIA Motors Polska Sp. z o.o.

ISO 20121

środowisko

Jesteśmy pierw­szą fir­mą budu­ją­ca sto­iska w Europie, któ­ra zde­cy­do­wa­ła się na wdro­że­nie stan­dar­du ISO 20121 Zrównoważone Zarządzanie Eventami. Ten pre­sti­żo­wy cer­ty­fi­kat potwier­dza, iż nasze dzia­ła­nia pro­wa­dzo­ne są zgod­nie z zasa­dą posza­no­wa­nia spo­łecz­no­ści lokal­nej i śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go.