Każdą firmę, także naszą, porównać można do ludzkiego organizmu czy sprawnie działającej maszyny.
Sercem Meliński Minuth jest nowoczesna produkcja. W jej skład wchodzą: profesjonalna stolarnia, najwyższej klasy lakiernia, studio graficzne przygotowujące materiały, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających Klientów, a także dział elektryki i multimediów, który pomoże w tym, by wyeksponować piękno stoiska.
Serce to jednak nie jedyny organ potrzebny do życia. Do sprawnego funkcjonowania niezbędny jest nam także kreatywny dział projektowy, empatyczny marketing, skrupulatna księgowość czy życzliwa administracja.
Wyjątkowości naszej „maszynie” nadaje jednak dusza, która stanowią fascynujący Ludzie. Nasz niepowtarzalny zespół, którego pasją są targi, współdziała po to, by być częścią Państwa sukcesu targowego.

Nasza historia

Meliński Minuth profesjonalizm potwierdzony latami doświadczeń.

Właścicielami i zało­ży­cie­la­mi fir­my są Teresa i Andrzej Melińscy, któ­rzy nadal czyn­nie uczest­ni­czą w życiu fir­my. Nie tyl­ko zarzą­dza­ją zespo­łem, ale tak­że wspie­ra­ją Pracowników swo­ją radą i doświad­cze­niem. 

Firma powsta­ła w 1993 roku, począt­ko­wo two­rząc spół­kę z nie­miec­ką fir­mą Minuth, posia­da­ją­cą ponad stu­let­nią tra­dy­cję. 

Współpraca na polsko-niemieckiej linii Meliński – Minuth sta­no­wi gene­zę nazwy spół­ki, zaś wie­lo­let­nia koope­ra­cja pozwo­li­ła nam zdo­być wie­dzę o naj­bar­dziej roz­wi­nię­tym ryn­ku tar­go­wym w Europie oraz prze­nieś ją na prak­tycz­ną dzia­łal­ność w Polsce.